این محصول با همکاری مجتمع کشت و کار احسان ری   تولید شده است.